محاسبه میانگین نرخ رشد فروش در طی سال های گذشته

برای محاسبه میانگین نرخ رشد فروش شرکت در طی سال های گذشته و تعمیم آن به آینده از میانگین هندسی به جای میانگین حسابی استفاده می کنند.

«میانگین هندسی» (Geometric Mean)، یکی از انواع میانگین‌ هایی است که برای محاسبه متوسط نرخ رشد (رشد فروش یا درصد سود) استفاده می‌شود. همچنین به منظور محاسبه میانگین برای مقادیری که با مرتبه‌های متفاوت درجه‌بندی شده‌اند از میانگین هندسی استفاده می‌شود.
شیوه محاسبه میانگین هندسی که با نماد G‌ نشان داده‌ می‌شود را در تصویر زیر آورده ایم.

براساس این فرمول کافی است مراحل زیر طی شود:

همه مقادیر در هم ضرب شوند.
ریشه nام حاصلضرب محاسبه شود.

برای مثال اگر می خواهید میانگین رشد فروش را در طی سه سال گذشته محاسبه کنید، می باید میزان افت یا رشد را در هر سال محاسبه کرده و در یکدیگر ضرب کنید، سپس ریشه سوم حاصلضرب ها را محاسبه کنید.
دقت کنید در صورت افت فروش یک سال نسبت به سال قبل می باید این مقدار را از ۱۰۰ کسر کرده سپس در سایر موارد ضرب کنیید.

بعبارتی دیگر چنانچه نرخ رشد در سال اول 20 درصد و در سال دوم 10 درصد افت و برای سال سوم 15 درصد رشد بوده باشد می باید اعداد 1.2، 0.9 و 1.15 را در یکدیگر ضرب کرده و ریشه سوم از آن بگیرید.
محاسبه میانگین هندسی در نرم افزار اکسل با استفاده از تابع geomean انجام می‌شود. داده‌های مورد نظر را در یک ستون زیر هم وارد کنید. در سلولی که می‌خواهید میانگین هندسی داده‌ها را وارد کنید از دستور ()geomean= استفاده کنید.

پیام بگذارید

مشترک شدن در به روز رسانی!