قیمت 02

ما کاری را که انجام می دهیم دوست داریم و آن را با اشتیاق انجام می دهیم. ما برای آزمایش، اصلاح پیام و مشوق های هوشمند ارزش قائل هستیم.

ماهانه سالانه

طرح استاندارد

36 تومان /ماه
 • نکته استفاده از لورم
 • پشتیبانی تلفن پریمیوم
 • پشتیبانی تلفن معمولی
 • پهنای باند نامحدود
 • لورم ایپسوم متن
 • نکته استفاده از لورم

طرح کسب و کار

76 تومان /ماه
 • نکته استفاده از لورم
 • پشتیبانی تلفن پریمیوم
 • پشتیبانی تلفن معمولی
 • پهنای باند نامحدود
 • لورم ایپسوم متن
 • نکته استفاده از لورم

طرح پلاتین

93 تومان /ماه
 • نکته استفاده از لورم
 • پشتیبانی تلفن پریمیوم
 • پشتیبانی تلفن معمولی
 • پهنای باند نامحدود
 • لورم ایپسوم متن
 • نکته استفاده از لورم

طرح استاندارد

136 تومان /سال
 • نکته استفاده از لورم
 • پشتیبانی تلفن پریمیوم
 • پشتیبانی تلفن معمولی
 • پهنای باند نامحدود
 • لورم ایپسوم متن
 • نکته استفاده از لورم

طرح کسب و کار

276 تومان /سال
 • نکته استفاده از لورم
 • پشتیبانی تلفن پریمیوم
 • پشتیبانی تلفن معمولی
 • پهنای باند نامحدود
 • لورم ایپسوم متن
 • نکته استفاده از لورم

طرح پلاتین

393 تومان /سال
 • نکته استفاده از لورم
 • پشتیبانی تلفن پریمیوم
 • پشتیبانی تلفن معمولی
 • پهنای باند نامحدود
 • لورم ایپسوم متن
 • نکته استفاده از لورم

مشترک شدن در به روز رسانی!