نظرات 03

گواهینامه ها

اکثر طراحان در نوعی واقعیت متناوب زندگی می کنند و چیزهای غیر ضروری را برای یکدیگر خلق می کنند. سپس آنها تبدیل به ترند می شوند. مشتریان ما برای خدمات شخصی و دسترسی به واجد شرایط ترین استعدادها برای استخدام به بخش های تخصصی > مراجعه می کنند.
author4

جولی سویت

رئیس و مدیر عامل
اکثر طراحان در نوعی واقعیت متناوب زندگی می کنند و چیزهای غیر ضروری را برای یکدیگر خلق می کنند. سپس آنها تبدیل به ترند می شوند. مشتریان ما برای خدمات شخصی و دسترسی به واجد شرایط ترین استعدادها برای استخدام به بخش های تخصصی > مراجعه می کنند.
author2

ون هانتر

گروه رهبری
اکثر طراحان در نوعی واقعیت متناوب زندگی می کنند و چیزهای غیر ضروری را برای یکدیگر خلق می کنند. سپس آنها تبدیل به ترند می شوند. مشتریان ما برای خدمات شخصی و دسترسی به واجد شرایط ترین استعدادها برای استخدام به بخش های تخصصی مراجعه می کنند.
author3

کارولین اسمیت

سرپرست ارشد
اکثر طراحان در نوعی واقعیت متناوب زندگی می کنند و چیزهای غیر ضروری را برای یکدیگر خلق می کنند. سپس آنها تبدیل به ترند می شوند. مشتریان ما برای خدمات شخصی و دسترسی به واجد شرایط ترین استعدادها برای استخدام به بخش های تخصصی مراجعه می کنند.
author1

روهان جو

مدیر فرمار

یک قرار ملاقات رایگان دریافت کنید

    مشترک شدن در به روز رسانی!