شمارنده ها

سبک 01

1 %
میزان موفقیت
1 k
پروژه تکمیل شده
1 k
مشتریان راضی
1
اعضای تیم

سبک 02

1
پروژه کامل شد
1
مشتریان راضی
1
کادر مجرب
1 +
برنده جوایز

سبک 03

1 +
پروژه کامل شد
1 +
مشتریان راضی
1 +
کادر مجرب
1 +
برنده جوایز

سبک 04

پروژه کامل شد

1
با اتوماسیون ما

مشتریان راضی

1
با اتوماسیون ما

کادر مجرب

1
با اتوماسیون ما

سبک 05

1 +
پروژه کامل شد
1
مشتریان راضی
1
کادر مجرب
1 +
برنده جوایز

سبک 06

پروژه کامل شد
+ 1 k
مشتریان راضی
1 +
کادر مجرب
1 +

سبک 07

1 +

پروژه کامل شد

1

مشتریان راضی

1 +

کادر مجرب

1 +

برنده جوایز

مشترک شدن در به روز رسانی!