تاریخ

سبک 01

شروع
2 فوریه 2018
برنامه ریزی نمایشگاه و
مدیریت نمایشگاه
21 ژوئیه 2018
رشد بین المللی در اولین
نیمی از سال 2018
19 آگوست 2018
هدف از طرح کسب و کار
2 ژانویه 2019
تاریخچه کسب و کار را بر روی آنچه که برای برنامه ریزی مهم است تمرکز کنید
22 سپتامبر 2019
تاریخ برای متحد کردن و الهام بخشیدن به مردم
12 ژانویه 2018
تاسیس آلیکو
8 ژوئیه 2018
به عنوان یک شرکت بیمه ثبت شده است
18 آگوست 2018
ساخت و ساز شرکت یونانی
دلتا را خرید
27 سپتامبر 2018
برای طرح‌های تجاری ناب، برنامه‌های عملیاتی
و برنامه‌های استراتژیک
8 ژوئیه 2019
برنده ی جایزه
theme33

سبک 02

سبک 03

مشترک شدن در به روز رسانی!